Taxa del clavegueram - Bonificació per a persones pensionistes

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:20

BONIFICACIÓ D'ENTRE EL 10% I EL 50% PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS

De conformitat amb el que preveu l'article 24.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, gaudiran de les següents bonificacions, en relació a la taxa corresponent a l’habitatge que sigui el seu domicili habitual, persones pensionistes per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d’una pensió no contributiva (PNC) que reuneixin tots els requisits que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordenança:

a) Estar empadronat a l’immoble pel qual es demana la bonificació.
b) No ser propietari de cap altre bé immoble.
c) El sol·licitant ha de ser major de 65 anys o pensionista per raó de jubilació, viudetat, invalidesa absoluta o permanent o beneficiaris d’una pensió no contributiva (PNC).
d) La taxa de d’escombraries ha d’anar a nom del sol·licitant.
e) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Begues.
f) El sol·licitant haurà de complir els requisits econòmics exposats a l’apartat de reduccions.

El percentatge de reducció varia en funció els ingressos mensuals de la unitat de convivència:

  • Ingressos inferiors al salari mínim interprofessional: 50% de descompte
  • Ingressos iguals o fins a un 25% superiors al salari mínim interprofessional: 25% de descompte
  • Ingressos superiors en un 25% al salari mínim interprofessional: 10% de descompte

Aquestes reduccions tindran caràcter anual.

PROCEDIMENT PER OBTENIR LA REDUCCIÓ

1. La persona interessada haurà de presentar una instància a l’Oficina de Gestió Tributària de Begues (Plaça de l’Ateneu, s/n) sol·licitant expressament la reducció de la taxa de l’any en curs. La bonificació donarà dret, únicament, a la reducció de la taxa de l’any en curs.

2. La data límit per presentar la sol·licitud serà 30 dies abans de l’últim dia de pagament en voluntària.

3. Documentació necessària de la unitat de convivència (persona sol·licitant i resta de persones empadronades a l’habitatge):

  • Si la persona és pensionista: certificat original de la pensió de l’any en curs, expedit per la Seguretat social o la Generalitat de Catalunya.
  • Si la persona treballa: fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines.
  • Si la persona sol·licitant té una hipoteca: fotocòpia compulsada dels tres últims rebuts de la hipoteca.
  • Última declaració de la renda de tots els membres que figuren al certificat de convivència. Si no es fa declaració de la renda, caldrà aportar un certificat negatiu original.

4. L’Ajuntament comprovarà la informació referent al nombre de persones empadronades al domicili.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:59