Taxa d'escombraries - Bonificació per a empreses per disposar d'una certificació de Gestió Ambiental

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:50

BONIFICACIÓ DEL 50% PER A EMPRESES QUE DISPOSIN D'UNA CERTIFICACIÓ DE GESTIÓ AMBIENTAL

L'ordenança fiscal número 27 de les Taxes per a la gestió de residus municipals contempla beneficis fiscals per la prevenció de residus i el comportament ambiental respectuós.

Als efectes d’acreditació de les bones pràctiques en matèria de polítiques ambientals i sostenibilitat, gaudiran d’una reducció del 50% de la quota tributària les activitats econòmiques que disposin d’un sistema de gestió ambiental o energètic reconegut i certificat, o segell de qualitat ambiental reconegut internacionalment pel que fa a la petjada de carboni o petjada hídrica o d’altres d’anàloga finalitat, prèvia validació per part dels serveis tècnics de la Regidoria de Medi Ambient.


TRÀMIT A REALITZAR

Les exempcions i bonificacions d’aquesta ordenança, tindran caràcter rogat i s’aplicaran a instància de part, prèvia sol·licitud periòdica i anual de l’interessat/ada davant de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament i acreditant el supòsit de fet que doni dret al benefici fiscal.

A la vista de l’informe emès pel/per la Tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament, la Comissió de Govern acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat/ada

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:52