Taxa d'escombraries - Reducció per a empreses per la naturalesa del servei prestat

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:50

REDUCCIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL COMPLEMENTARI, DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS

L'ordenança fiscal número 27 de les Taxes per a la gestió de residus municipals contempla beneficis fiscals per la naturalesa del servei prestat.

Gaudeixen d’una reducció del 20% de la quota tributària les activitats econòmiques situades a una distància superior als 1000 metres dels punts d’aportació.


TRÀMIT A REALITZAR

Les exempcions i bonificacions d’aquesta ordenança, tindran caràcter rogat i s’aplicaran a instància de part, prèvia sol·licitud periòdica i anual de l’interessat/ada davant de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament i acreditant el supòsit de fet que doni dret al benefici fiscal.

A la vista de l’informe emès pel/per la Tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament, la Comissió de Govern acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat/ada

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:52