Taxa d'escombraries - Reducció per a empreses per la recollida i transport de fraccions residuals

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:50

REDUCCIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL COMPLEMENTARI, DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS

L'ordenança fiscal número 27 de les Taxes per a la gestió de residus municipals contempla beneficis fiscals per la prevenció de residus i el comportament ambiental respectuós.

Es contempla una reducció de la quota tributària per la recollida i transport de fraccions residuals per empreses privades homologades. Les quotes de servei podran ésser objecte de reduccions sempre i quan els locals o establiments acreditin efectuar per sí mateixos la recollida i transport de les fraccions residuals que generen mitjançant gestors homologats per l’Agència de Residus de Catalunya i en el seu cas per l’Ajuntament. Aquesta reducció consistirà en una reducció de la quota tributària total, en funció de cadascuna de les fraccions recollides selectivament, segons els següents coeficients:

  • Cartró: Coeficient reductor del 0,25
  • Vidre: Coeficient reductor del 0,25
  • Paper: Coeficient reductor del 0,50
  • Envasos: Coeficient reductor del 0,50
  • Orgànica i restes vegetals: Coeficient reductor de l'1,00

TRÀMIT A REALITZAR

Les exempcions i bonificacions d’aquesta ordenança, tindran caràcter rogat i s’aplicaran a instància de part, prèvia sol·licitud periòdica i anual de l’interessat/ada davant de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament i acreditant el supòsit de fet que doni dret al benefici fiscal.

A la vista de l’informe emès pel/per la Tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament, la Comissió de Govern acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat/ada

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:53