Taxa serveis urbanístics - Obres d'accessibilitat per a persones amb discapacitat

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:40

BONIFICACIÓ DEL 100% PER A OBRES D'ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Tindran una bonificació del 100% de la taxa la part proporcional de les obres que es destinin a millorar l'accessibilitat de les persones discapacitades que no siguin legalment obligatòries. El percentatge que suposi aquestes actuacions respecte al pressupost total de l'obra serà el que es deduirà de l'import de la taxa.

No es reconeixerà aquest benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

La sol·licitud del reconeixement d'aquest benefici fiscal s’ha de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, i haurà d’anar acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:55