Ple Ordinari 26.04.2022

Dijous, 21 de d’abril de 2022 a les 15:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 26 d'abril de 2022. 

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 29 de març de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal nº39 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar d'infants.
 2. Modificació del reglament regulador del servei d’escola bressol municipal “El Guinyol”.
 3. Anul·lacio drets reconeguts exercicis tancats.
 4. Aprovacio compte gestió i recaptació multes 2021.
 5. Aprovacio compte gestio recaptatoria (ORGT) 2021.
 6. Aprovació de la sol·licitud de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per a la cova de Can Sadurní de Begues.

MOCIONS

 1. Moció que presenta el grup municipal Socialista per a un control poblacional ètic dels senglars a Begues. - ES RETIRA DE L'ORDRE DEL DIA
 2. Moció presentada pel grup municipal JXCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per a què s’actui amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l’abril del 2022.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de l'adhesió de l'Ajuntament de Begues a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores.
 2. Donar compte al ple de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021.
 3. Donar compte al ple del període mitjà de pagament i morositat corresponent al primer trimestre del 2022.
 4. Donar compte al ple de l’estat d'execució del pressupost primer trimestre del 2022.
 5. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 20 d’abril de 2022.

15. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 16.06.2022 | 14:19