Ple Ordinari 29.06.2021

Dimecres, 23 de de juny de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 29 de juny de 2021.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 26 de maig de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació definitiva del Reglament d'utilització dels equipaments i materials municipals de Begues.
 2. Aprovació inicial modificació puntual Pla General núm. 30: modificació del pla general per adaptar-lo a les previsions del pla especial urbanístic de protecció i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals.
 3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begues i el Servei Català de Trànsit per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
 4. Modificació de l’Ordenança Fiscal nº34: Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal JxCAT en favor d'un major protagonisme de les PIMES al repartiment dels fons europeus.
 2. Moció presentada pel grup municipal Socialista de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.
 3. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT en suport al Marcel Vivet .
 4. Moció presentada pels grups municipals BEC, JxCAT i CUP-AMUNT per instar el Govern de l’estat a ampliar la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals als ens locals als anys 2022 i 2023.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la campanya “Ciutats de Pau”, promoguda per la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau i Fundipau, per demanar al Govern de l’estat espanyol la signatura i ratificació del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 22 de juny de 2021.

12.PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 02.08.2021 | 09:26