Ple Ordinari 31.03.2021

Dilluns, 29 de de març de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 31 de març de 2021.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 24 de febrer de 2021.

DICTÀMENTS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Arxiu expedient Modificacio Puntual Pla General núm. 23: Barri Campamà.

 2. Sol·licitud a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de l’estudi i  declaració del municipi com àrea de mercat tens d'habitatge.

 3. Annex economic 2021 al conveni de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix.

 4. Bonificació ICIO rehabilitació façana Carrer Gavà, 1.

 5. Ratificació acord junta reconeixement obligació pagament servei neteja viaria i edificis i dependències municipals.

 6. Ratificació acord junta obligació pagament del servei de gestió centre de producció i acopi de biomassa, gestió dels boscos del municipi, subministrament d’estelles a les calderes dels edificis municipals i manteniment d’aquestes calderes.

 7. Aprovació del Reglament d'utilització d'equipaments i materials municipals.

 8. Aprovació de les bases del concurs del cartell de la Festa Major d’estiu 2021.

 9. Adhesió a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahraui.

 10. Ratificació del Decret d’acceptació de la renúncia de la Presidenta  de la corporació al règim retributiu de dedicació exclusiva.

 11. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM per a la millora de la vigilància metropolitana de la contaminació atmosfèrica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 2. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per impulsar Viladecans com a ciutat de referència en l’àmbit de la Salut.

 3. Moció presentada pel grup municipal PSC per a l’adhesió al Pacte de Teguise en contra del maltractament animal.

 4. Moció presentada pel grup municipal Cs per reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea.

 5. Moció presentada pel grup municipal Cs per a la implantació d’un  Pla Local de Prevenció del Suicidi i Salut Mental.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM).

 2. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost del 01.01.2020  al 31.12.2020.

 3. Donar compte del periode mig de pagament i morositat corresponent al quart trimestre del 2020.

 4. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 405/2018-F, interposat per Y.M.S contra l’Ajuntament de Begues i l’Organisme de Gestió Tributària Diputació Provincial de Barcelona.

 5. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 152/2020-a, interposat per ENAIRE contra l’Ajuntament de Begues.

 6. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 25 de març de 2021.

24. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 12.05.2021 | 13:05