IBI - Bonificació per instal·lacions d'aprofitament d'energia solar

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:55

BONIFICACIÓ DEL 50% DE L'IBI PER LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D'APROFITAMENT DE L'ENERGIA PROVINENT DEL SOL

Gaudeixen d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost de Béns Immobles, amb un màxim de 400€, els béns immobles en els quals s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, i només en aquells casos en que no siguin d’obligat compliment d’acord amb la normativa vigent.

Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant l’Organisme de Gestió Tributària la següent documentació:

a) Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya d’una instal·lació generadora (RAC).

b) Còpia del Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

c) Formulari de declaració responsable del tècnic/a director de les obres sobre l’assoliment dels condicionants per a la bonificació de l’IBI establerts en aquesta ordenança.

d) Certificat de final d’obra emès pel tècnic/a responsable conforme les plaques s’han instal·lat d’acord amb la comunicació prèvia o llicència d’obres presentada.

e) Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. Aquesta documentació aportada es complementarà amb un informe favorable emès pels Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues referent a les verificacions tècniques de la comunicació prèvia del permís d’obra o llicència d’obres aprovat.

Aquesta bonificació serà aplicable a:

a) Immobles existents a 28 de març de 2006, sempre que es produeixi un rendiment mínim del 30 % de la potència elèctrica contractada o/i de la demanda tèrmica de l’edifici.

b) Immobles construïts amb posterioritat al 28 de març de 2006, que ja disposen dels sistemes d’aprofitament solar obligatoris segons CTE, i que tinguin un rendiment mínim del 30% en relació al 70% restant no obligatori de la potència elèctrica contractada o/i de la demanda tèrmica de l’edifici.

Aquesta bonificació no serà aplicable a tots aquells immobles de nova construcció, on només es compleixi amb la contribució mínima d’aprofitament solar establert al CTE, secció HE4.

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat, només serà d’aplicació una vegada i s’atorgarà per un màxim de 4 exercicis amb una única petició inicial. S’aplicarà en el període fiscal següent a la petició feta a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el següent:

  • Les sol·licituds presentades amb posterioritat als 6 mesos de l’expedició del RITSIC tindran dret a bonificació sempre i quan hagi quedat acreditat el compliment de tots els requisits exigibles.
  • Per a instal·lacions posteriors a 1 de Gener de 2024 el termini màxim serà de 12 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat, denominat Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat i només s’haurà de demanar una vegada, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat. Els serveis tècnics municipal podran comprovar en qualsevol moment la vigència de la subvenció i si es continuen donant els requisits que van fonamentar el seu atorgament. En cas que es detectés algun incompliment, s’iniciaran els procediments sancionadors i de revocació de la bonificació que pertoquin.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:51