Taxa d'escombraries - Bonificació per autocompostatge

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:50

BONIFICACIÓ 25% PER AUTOCOMPOSTATGE

Gaudeixen d’una reducció del 25% de la quota tributària de la Taxa per a la gestió de residus municipals els subjectes passius que acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat la brossa orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, o en activitats comercials, en condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena.

Per donar constància a l’Ajuntament de la realització de l’autocompostatge s’haurà d’omplir una sol·licitud de reducció de quota tributaria (sol·licitud d’autogestió de la brossa orgànica i declaració signada relativa a la veracitat de les dades) i es passarà a formar part del ‘Registre d’autogestió de la brossa orgànica’. Un cop rebuda la sol·licitud, es procedirà a la seva aplicació directa de la quota.

Els contribuents inscrits al registre d’autogestió de la brossa orgànica gaudiran d’aquesta reducció per un període de dos anys, renovables sempre i quan no hagin variacions a la taxa. Els contribuents que sol·licitin la reducció poden ser objecte d’un control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per comprovar que es gestioni correctament el procés de d’autocompostatge casolà:

  • Manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica constant.
  • Volum mínim de material d’1m3.
  • Dur a terme el procediment en condicions higièniques.
  • No provocar molèsties als veïns.

Per a gaudir de les reduccions regulades a l’apartat anterior, caldrà formular la corresponent sol·licitud a la Regidoria de Medi Ambient de la Corporació abans del 28 de febrer de cada any, acreditant documentalment el compliment dels requisits exigits. A la vista de l’informe emès pel la Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament, la Junta de Govern acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat/ada.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:53