Procés participatiu Reglament d'utilització dels equipaments i materials municipals

La utilització dels equipaments i espais municipals és un fet que ens afecta a tots i totes com a ciutadans i ciutadanes del poble, i tothom té dret a participar de com volem que sigui aquest reglament. És per aquest motiu que, des de l’Ajuntament de Begues, es considera necessari que es pugui opinar sobre aquesta Reglament, per poder crear entre tots i totes, els passos i les particularitats del procediment de petició dels equipaments i espais municipals.

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX UN REGLAMENT D’UTILITZACIÓ D’EQUIPAMENTS I MATERIALS MUNICIPAL?

Els Reglament es presenta com una eina de regulació general de tots el equipaments i materials municipals que són susceptibles de ser cedits a entitats i associacions, ciutadania, empreses, etc.

És ben palès que el nostre municipi ha crescut molt en els darrers anys, i juntament amb ell, també ho han fet el nombre d’activitats que s’hi realitzen, i sobretot, totes aquelles que s’organitzen des d’entitats i associacions del poble.

És per això, que el Reglament serveix com una eina que permet regular des d’un inici com es durà a terme tot el procés de sol·licitud d’espais i materials i, a més, permet concretar, totes les particularitats que es poden donar en el moment de fer la cessió, o en el transcurs d’aquesta, com ara, concretar els tipus de cessions, per si són puntuals o de més llarga durada.

L'Ajuntament de Begues disposa pel conjunt de la ciutadania, empreses privades, i de manera especial, per a entitats i associacions d’equipaments i materials dels quals se’n poden fer ús per a la realització d’activitats socials, culturals, esportives, d’educació, etc.

Entenem que des de l’administració pública cal fer costat a les iniciatives que sorgeixen, facilitant equipaments i materials públics, que donin suport a la consecució dels objectius que es plantegi cada organització o particular.

Els equipaments municipals són espais que es poden utilitzar per a la realització d’activitats de diferents àmbits. No obstant, cada espai, respon a una sèrie de particularitats, que podran ser, si s’escau, concretades en reglaments més específics. La utilització d’aquests espais s’haurà d’adequar a les característiques concretes d’aquests.

Els materials municipals són elements que ajuden a nodrir les activitats que s’organitzin amb recursos, com ara, taulons, cadires, carpes, etc.


EN QUÈ CONSISTEIX EL PROCÉS PARTICIPATIU?

L’Ajuntament de Begues ha constituït una Comissió d’Estudi formada per personal tècnic de diferents àmbits com la participació ciutadana, cultura, atenció a la ciutadania, joventut i ocupació, i gent gran, serveis jurídics i per la regidora de participació ciutadana.

Però la utilització dels equipaments i espais municipals és un fet que ens afecta a tots i totes com a ciutadans i ciutadanes del poble, i tothom té dret a participar de com volem que sigui aquest reglament.

És per aquest motiu que, des de l’Ajuntament de Begues, es considera necessari que es pugui opinar sobre aquesta Reglament, per poder crear entre tots i totes, els passos i les particularitats del procediment de petició dels equipaments i espais municipals.

Per això, s’informa a la ciutadania en general, associacions i entitats, i qualsevol que es vegi afectat per aquest reglament, que s’obre un termini per fer qualsevol proposta, suggeriment o comentari al respecte d’aquest nou reglament.

 

Entre d’altres, es podrà opinar en relació als aspectes següents:

a)  La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

b)  Els objectius de la norma.

c)  Tipus i criteris de cessió.

d)  Drets i deures, tant dels responsables de les activitats com de l’Ajuntament

 

Legislació relacionada:


COM ES POT PARTICIPAR?

La participació s’haurà de fer mitjançant instància genèrica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint el següent enllaç:

http://www.begues.cat/ajuntament/10-tramits-i-gestions/tramits/instancia-generica.html.

Les persones físiques també ho podran fer presentant instància genèrica al Registre General de l’Ajuntament (Carrer Major, 14 08859 – Begues), mitjançant cita prèvia.

En qualsevol cas, la instància ha d’indicar de forma clara “Procés participatiu del Reglament d’utilització dels equipaments i materials municipals” i es pot afegir en el mateix document les vostres propostes o bé en un document adjunt.

Tot el procés de participació es vehicula a través de la plataforma Decidim Begues.


TERMINIS

  1. El termini de participació és d’un mes (des del 4 de gener de 2021 al 4 de febrer de 2021, ambdós inclosos).
  2. Un cop finalitzat aquest termini, la Comissió d’Estudi es reunirà per avaluar les vostres propostes i redactar el Reglament provisional que s’aprovarà en la propera sessió de Ple que es celebri (inicialment prevista per la setmana del 22 de febrer de 2021).
  3. Cada persona que hagi col·laborat en el procés participatiu, a través del procediment esmentat anteriorment, rebrà una resposta individualitzada en relació amb les seves propostes, indicant en tot cas i de manera argumentada si s’han estimat o no i els motius d’aquesta decisió.
  4. Un cop passat el Ple, i en cas que el Reglament s’aprovi provisionalment, s’obrirà un període d’exposició pública on podreu consultar de nou el document i fer les al·legacions que considereu oportunes.
  5. Després d’aquest període d’exposició pública, la Comissió d’Estudi redactarà el text final del Reglament, que haurà d’aprovar-se definitivament en una nova sessió de Ple (inicialment prevista per l’última setmana d’abril).

En qualsevol cas, i fins a l’aprovació definitiva d’aquest Reglament, en aquest mateix espai de participació de la Plataforma Decidim Begues i del web municipal podreu trobar tota la informació de les accions que es vagin desenvolupant.


PER A MÉS INFORMACIÓ

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a:

Darrera actualització: 08.03.2021 | 18:54