Congelació de l’IBI i les principals taxes de serveis, comercials i socials per a l’any 2022

Dimecres, 6 d'octubre de 2021 a les 09:00

El Ple aprova provisionalment la proposta del govern municipal de modificació de les ordenances fiscals per a l'any vinent. Els impostos i taxes de major incidència general no s'incrementaran, com tampoc no ho faran les taxes sobre serveis de tipus social o les comercials. A més, es creen noves bonificacions vinculades a la sostenibilitat i a l'habitatge públic.

Increment zero d'aquells impostos i taxes que, pel seu abast més general, tenen una incidència més directa en les economies familiars. Aquesta és la premissa que ha guiat la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al proper exercici, que el govern municipal ha sotmès a aprovació del Ple de l'Ajuntament de Begues.

En el capítol d'impostos, no es produeix cap variació ni en els tipus de gravamen ni en els coeficients impositius, amb l'única excepció del tipus de gravamen de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, que augmentaria dues dècimes.

Pel que fa a les taxes, es congelen les referides al servei de cementiri, al servei de clavegueram, al de recollida d'escombraries, la taxa d'aparcament per a persones amb discapacitat, la d'horts urbans, la de terrasses i la del mercat setmanal.

La resta de taxes d'activitats i serveis que no es congelen (grua, recollida de gossos...) tindrien un increment del 2,5%, inferior a la pujada prevista del 4% de l'IPC. Les taxes referents a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic que no es congelen (urbanístiques, llicències, obres a la via pública...) experimentarien un increment del 5,26%, un percentatge que ve marcat d'acord amb el valor de mercat del sòl.

S'amplien bonificacions

Per a l'any 2022, s'amplia de tres anys a quatre anys el període per poder gaudir de la bonificació del 50% de l'IBI per la instal·lació voluntària de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.

També es crea una nova bonificació del 50% (el percentatge màxim que permet la Llei d'Hisendes Locals) de l'impost de construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial, el que suposa una nova mesura per al foment de l'habitatge públic a Begues.

En l'apartat de taxes, es mantenen totes les bonificacions ja implantades en anys anteriors, tant les de tipus social (per a persones majors de 65 anys, pensionistes, persones amb discapacitat, famílies monoparentals, famílies nombroses...) com les mediambientals (autocompostatge, instal·lacions d'energies renovables...).

Per al govern municipal, la proposta parteix de la voluntat de ser "rigorosos i garantir el difícil equilibri entre vetllar per l'economia dels nostres veïns i veïnes i l'economia de l'ajuntament, que retorna sempre a la nostra ciutadania en forma d'accions, programes i serveis".

Aquesta mesura suposa "un esforç econòmic molt important per l'Ajuntament, ja que en un escenari d'alça de preus, la congelació dels principals tributs suposarà un increment del dèficit dels serveis municipals al qual farem front reduint despesa assumible per l'ajuntament sense que es vegi afectada la qualitat i quantitat dels serveis municipals".

La modificació de les ordenances fiscals per a 2022 ha rebut els vots a favor de JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig (7) i l'abstenció d'ERC, PSC, C's, CUP i BEC (6).

El posicionament i argumentació de cada un dels representants polítics de la corporació es va poder seguir en directe durant l’emissió de la sessió, i es podrà recuperar en la Videoacta del Ple quan aquesta quedi aprovada i passi a disposició pública al Portal de reproduccions.

Darrera actualització: 05.10.2021 | 20:57