Regidoria de Medi Ambient

La Regidoria de Medi Ambient té la funció́ de gestionar les competències municipals en matèria de medi natural, sostenibilitat, canvi climàtic i estalvi energètic, gestió de residus, prevenció d'incendis i sensibilització ambiental. El principal objectiu és el d'orientar el municipi cap al desenvolupament sostenible segons les línies estratègiques i les accions proposades per, entre d’altres, l'Agenda 21 local o el Pacte d’alcaldes i alcaldesses (PAES). Es treballa conjuntament amb els Serveis Territorials municipals per tal de coordinar tots els projectes urbanístics des del punt de vista mediambiental. 

Destaquen els objectius següents:

 • Conservar la biodiversitat i la qualitat del paisatge.
 • Afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.
 • Actuar en la prevenció d’incendis forestals
 • Afavorir la gestió dels residus fomentant la minimització, la reutilització i el reciclatge.
 • Incrementar la qualitat de vida al poble.
 • Potenciar la sostenibilitat i gestió ambiental municipal.
 • Fomentar l'educació per a la sostenibilitat i la participació de la ciutadania.
 • Mantenir un territori ordenat, reforçant l’espai agrari i la xarxa hidrogràfica.

La Regidoria de Medi Ambient abasta les temàtiques següents:

1. Gestió del servei de recollida de residus urbans

 • Gestió de la recollida dels residus municipals que es realitza en el nucli urbà i la recollida en àrees d’aportació que es fa a la Deixalleria. Seguiment dels balanços de la recollida per a cada una de les fraccions (orgànica, paper, envasos, vidre i rebuig) i del retorn del cànon de residus de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • Control de la gestió de la deixalleria, la recollida de trastos vells, residu verd de jardineria,  i altres residus especials com l’oli, les piles,....
 • L’objectiu de la gestió dels residus municipals de Begues és fomentar la recollida selectiva i facilitar les condicions perquè els veïns participin i es coresponsabilitzin d’una gestió ambiental de les seves deixalles, que permeti augmentar el reciclatge, la reutilització i la minimització de residus.

2. Elaboració de campanyes informatives i de sensibilització sobre minimització de residus, reciclatge, estalvi d’aigua, etc.:

 • Realització de campanyes de sensibilització ambiental destinades a què les persones assumeixin un canvi d’actituds i comportaments, que permetin unes activitats col·lectives i individuals ecològicament sostenibles (canvi d’hàbits en la recollida selectiva de deixalles, en l’estalvi d’aigua, etc.).
 • Campanya per afavorir el compostatge casolà.
 • Campanya de recollida d’oli usat (ClakiBegues) a diferents punts del Municipi (escoles, Centre Cívic, Deixalleria...)

3. Gestió i manteniment de les actuacions de prevenció i protecció contra Incendis

 • Treballs forestals de prevenció d’incendis en els terrenys de titularitat municipal situats a menys de 500 m del bosc i vinculat al projecte de Biomassa.
 • Afavorir la execució dels plans d’explotació forestal aprovats de les finques privades
 • Projecte de Silvo-pastura per a la conservació de les franges de protecció contra incendis.
 • Treballs de prevenció d’incendis com són el manteniment de camins, pistes forestals i franges de protecció per a la prevenció d’incendis.
 • Realització de tasques forestals en les zones verdes municipals.
 • Enjardinament de noves zones verdes i seguiment dels enjardinaments previstos en els projectes de nova urbanització.

4. Entorn natural i medi ambient urbà

 • Seguiment i control de les emissions de contaminants a l’atmosfera (partícules, contaminants gasosos, sorolls, ...).
 • Seguiment i control de les emissions electromagnètiques.
 • Seguiment i control de les diferents infraestructures i activitats (abocador, línies elèctriques, activitats extractives,...), amb coordinació amb els serveis tècnics municipals, de les actuacions amb incidència amb l’entorn natural i el paisatge. La gestió municipal va dirigida tant a la conservació i millora de la qualitat ambiental com a la biodiversitat.
 • Seguiment i control de les incidències vinculades a les molèsties ocasionades per la fauna urbana (mosquits, rosegadors, coloms, ...).

5. Participació en Grups de Treball Tècnic

 • En aquest àmbit es manté coordinació i es participa dels òrgans consultius amb el Parc del Garraf depenent de la Diputació de Barcelona.
 • Coordinació i participació dels òrgans tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Participació en els òrgans tècnics de les Muntanyes del Baix depenent del Consell Comarcal del baix Llobregat.

6. Accions de foment de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

 • Anar incorporant els criteris ambientals en totes les actuacions vinculades a la gestió municipal i estimular els fluxos d’informació entre els diferents departaments i àrees municipals com a requeriment bàsic per fer front a la transversalitat del Pla.
 • Projecte d’aprofitament de la biomassa forestal per a la producció d’aigua calenta.
Darrera actualització: 22.06.2020 | 20:49