Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors i totes les regidores. 

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

La periodicitat de les sessions del ple es va acordar inicialment en el Ple Extraordinari de data 24 de juliol de 2019, modificant-se en el Ple Ordinari del 26 de maig de 2021, decidint-se celebrar una sessió ordinària mensual, l’últim dimarts del mes a les 19h.

En cas que les sessions ordinàries no es convoquin en els dies previstos, es duran a terme un altre dia amb el mateix caràcter, sense que se’n puguin demorar les convocatòries més de set dies.

Segons art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Lleu municipal i de Règim Local de Catalunya:
 
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

 • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
 • Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Tot i així, el ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la junta de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d'aquest article.
 
Actualment, per acord del Ple municipal de 31 de març de 2021, estan delegats els punts K, M, N, O, P.
 
També està delegades a la Junta les següents competències plenàries que consten en altres lleis específiques:
 • Aprovació de l'inventari de béns i les seves rectificacions anuals.
 • Suspensió de llicències de parcel·lació i edificació en una zona determinada com a actes preparatoris per a la redacció del planejament, d'acord amb la legislació urbanística.
 • Aprovació del padró municipal d'habitants i les seves rectificacions anuals.
 • Competències assignades al ple per les normes reguladores de les subvencions concedides i convocades per l'Administració de l'estat, autonòmica o local.
 • L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
 • L’establiment o modificació de preus públics.
 • Sorteig públic per a la formació dels membres de les meses electorals, sota supervisió de la Junta Electoral de Zona.

Els plens municipals s'emeten en directe i es poden seguir aquí.

En cada document de les actes dels plens podeu visualitzar també els vídeos corresponents. Tanmateix, des de maig de 2018, les actes en format de vídeo es poden consultar al portal del sistema de videoacta de l'Ajuntament de Begues

Actes dels plens municipals

 • Ple extraordinari 10.05.2023 05/05/2023

  El proper dimecres 10 de maig de 2023 s'ha convocat una sessió extraordinària de Ple municipal, que tindrà lloc a la Sala de Plens a les 19 hores.

  Consulteu aquí l'ordre previst.

 • Ple ordinari 25.04.2023 21/04/2023

  Properament podreu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 25 d'abril de 2023.

  Consulteu aquí l'ordre del dia tractat.

 • Ple ordinari 04.04.2023 30/03/2023

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 4 d'abril de 2023

   

 • Ple ordinari 28.02.2023 28/02/2023

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 28 de febrer de 2023

 • Ple Ordinari 31.01.2023 09/02/2023

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 31 de gener de 2023

 • Ple Ordinari 19.12.2022 14/12/2022

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari del 19 de desembre de 2022.

 • Ple Ordinari 29.11.2022 25/11/2022

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 29 de novembre de 2022.

 • Ple Ordinari 25.10.2022 24/10/2022

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 25 d'octubre de 2022.

 • Ple Ordinari 03.10.2022 28/09/2022

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 3 d'octubre de 2022.

 • Ple Ordinari 26.07.2022 20/07/2022

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 26 de juliol de 2022.

 • Ple Ordinari 28.06.2022 22/06/2022

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 28 de juny de 2022.

 • Ple Ordinari 31.05.2022 26/05/2022

  Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 31 de maig de 2022.

Darrera actualització: 29.11.2022 | 10:42
Darrera actualització: 29.11.2022 | 10:42