La Vegetació

L’Ordenança municipal de zones verdes i espais naturals de Begues té per objectiu la defensa del patrimoni verd urbà. Regula les espècies arbòries més apropiades i que millor s’integren en el nostre entorn, així com el nombre mínim d’arbres que han de contemplar les plantacions en parcel·les privades.

I és que no totes les espècies vegetals són apropiades a les característiques del nostre medi. Per això cal tenir especial cura en la selecció dels arbres i arbustos que formaran part dels nostres jardins.

En cas de dubte, adreceu-vos als Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues.


MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ

És responsabilitat de la persona propietària el manteniment periòdic de les tanques vegetals, així com del conjunt de la vegetació de solars i finques

Aquest manteniment bàsic s'ha de realitzar amb una periodicitat curta:

  • Esporgar les branques baixes dels arbres.
  • Segar la vegetació per evitar grans volums de massa vegetal.
  • Manteniment de piscines, fonts i basses per evitar la proliferació d’algues i micro-organismes.
  • Evitar l’acumulació de materials en general i restes vegetals / orgàniques.
  • Netejar els excrements d’animals (gossos, gats, gallines, cavalls, etc.).

Un deficient manteniment pot comportar la proliferació d’insectes o altres animals que causin molèsties al veïnat i generin problemes de salubritat.

La manca de manteniment dels solars per part de les persones propietàries de les finques pot arribar a constituir una infracció urbanística amb sancions de fins a 3.000 €.


TALA D'ARBRES

És obligatori mantenir un nombre mínim d’arbres per parcel·la. Aquest mínim ve determinar per la següent fórmula:

(Superfície de la parcel·la – 100 m2) x 0,015

El resultat s’arrodoneix a la baixa i la xifra final és el nombre mínim d’arbres que ha de tenir la parcel·la.

Si s’ha de talar algun exemplar i aquest fet comporta quedar per sota del mínim d’unitats per finca, aquesta tala haurà d’estar justificada (risc de caiguda, genera desperfectes en la construcció, etc.) i caldrà fer una replantació posterior de les unitats necessàries per assolir de nou el nombre mínim d’arbres per parcel·la.

A efectes de normativa, els arbustos no computen com a unitats arbòries, tan sols les espècies d’arbres recollides en aquest llistat:

Accedeix aquí al tràmit de Comunicació prèvia de tala d'arbres.

Darrera actualització: 07.08.2020 | 11:12