Juntes de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcaldessa presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Maria Mercè Esteve i Pi (JxCAT)
1r tinent d’Alcaldia: Joan Molina Molina (JxCAT)
2a tinenta d’Alcaldia: Maria Llauradó i Fornt (JxCAT)
3r tinenta d’Alcaldia: Anna Méndez Achell (JxCAT)
4t tinent d’Alcaldia: Jordi Montaña i Serres (JxCAT)
Secretari interventor: José Félix Velasco

També hi assisteix, voluntàriament, el regidor amb responsabilitats de cartera:
Alfons Duran Matínez (JxCAT), amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat quinzenal, els dimarts, a les 17.30 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcaldessa podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que l'Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s'expressen:

 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 • Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que figuren consignades en el pressupost.
 • Coneixement i aprovació dels convenis amb diferents entitats, ens o institucions que es corresponen amb l’àmbit competencial propis d’alcaldia.
 • En base a la DA 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic:
  • Les funcions i atribucions de l’alcaldia com a òrgan de contractació en relació amb tots els procediments de contractació, a excepció del procediment menor.

3. Les competències que el Ple li delegui i la resta que li confereixin les Lleis.

 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 • La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’ euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses , i els plurianuals de menor duració quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia senyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sia competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.
 • L'adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
  • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el pressupost.
  • Quan estant previstos en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • L'aprovació de l'inventari de béns i les seves rectificacions anuals.
 • La suspensió de llicències de parcel·lació i edificació en una zona determinada com a actes preparatoris per a la redacció del planejament, d'acord amb la legislació urbanística.
 • L'aprovació del padró municipal d'habitants i les seves rectificacions anuals.
 • Competències assignades al ple per les normes reguladores de les subvencions concedides i convocades per l'Administració de l'estat, autonòmica o local.
 • L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
 • L’establiment o modificació de preus públics.
 • Sorteig públic per a la formació dels membres de les meses electorals, sota supervisió de la Junta Electoral de Zona.

 

Actes de les Juntes de Govern Local

 • Junta de Govern 03/10/2022 28 de de setembre de 2022

  El proper dilluns 03/10/2022, a les 17:30h, s'ha convocat una nova sessió de Junta de Govern Local.

  Donat que el primer punt de l'ordre del dia correspon a una competència delegada del Ple, aquest tindrà lloc en acte públic. La resta, com sempre, serà tractat en acte tancat en presència de l'Alcaldessa i els regidors i regidores que formen part de l'equip de Govern.

  Podeu consultar aquí l'ordre del dia.

 • Junta de Govern 20/09/2022 21 de de setembre de 2022

  Properament podreu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 20/09/2022

 • Junta de Govern 06/09/2022 14 de de setembre de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 06/09/2022

 • Junta de Govern 23/08/2022 7 de de setembre de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 23/08/2022.

 • Junta de Govern 26/07/2022 29 de de juliol de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 26/07/2022.

 • Junta de Govern 12/07/2022 7 de de juliol de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 12/07/2022

 • Junta de Govern 28/06/2022 30 de de juny de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 28/06/2022.

 • Junta de Govern 14/06/2022 16 de de juny de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 14/06/2022.

 • Junta de Govern 31/05/2022 1 de de juny de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 31/05/2022.

 • Junta de Govern 17/05/2022 1 de de juny de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 17/05/2022.

 • Junta de Govern 10/05/2022 11 de de maig de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 10/05/2022.

 • Junta de Govern 19/04/2022 12 de d’abril de 2022

  Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 19/04/2022.

Darrera actualització: 10.06.2021 | 09:58
Darrera actualització: 10.06.2021 | 09:58