Cartes de Serveis

Amb l'objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, l'Ajuntament de Begues ha elaborat les seves Cartes de Serveis. Documents que tipifiquen els serveis municipals i que esdevenen un acord entre l'administració i la ciutadania, amb l'objectiu de satisfer les seves necessitats i expectatives.  

L'elaboració d'aquestes Cartes de Serveis ha estat possible gràcies a un projecte finançat per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objectius

 • Establir un instrument per a la gestió de la qualitat centrat en la ciutadania i la seva satisfacció vers els serveis prestats.
 • Incorporar les expectatives de la ciutadania en el disseny i producció de nous serveis, i en el redisseny o reorientació dels existents d'acord amb les necessitats reals, tot promovent la seva participació ciutadana.
 • Oferir informació entenedora, estructurada i homogènia dels serveis.
 • Gestionar els serveis de manera planificada.
 • Fixar protocols d'actuació.
 • Establir indicadors que garanteixin una avaluació real de la satisfacció de les persones usuàries.
 • Emprar els indicadors per treballar en la millora continuada dels serveis i respondre de manera efectiva a allò que la ciutadania espera i valora.
 • Establir una millor eficiència dels processos.
 • Reforçar els valors de transparència, participació i accessibilitat.

 

Seguiment i avaluació

El contingut de les Cartes de Serveis de l'Ajuntament de Begues es revisarà i actualitzarà cada tres anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

 • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
 • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
 • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

Durant l’any 2024 es realitzarà una nova avaluació amb enquestes dirigides a la ciutadania que permetrà realitzar-ne la valoració i, si és el cas, modificar les Cartes de Serveis durant l’any 2025.

Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments
Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del servei, l’Ajuntament disposa del canal de Queixes, suggeriments i propostes que podeu utilitzar per les següents vies: 

En tot cas, els usuaris i les usuàries es poden dirigir presencialment al Servei, i sol·licitar una entrevista amb la persona responsable, trucar per telèfon en horari d’atenció al públic, i/o posar-se en contacte quan ho desitgin a través del correu electrònic.
 
Instruments de participació ciutadana
Així mateix, l’Ajuntament incentiva la participació ciutadana per tal d’obtenir aportacions relatives a la millora dels serveis municipals.
Podeu consultar tota la informació relativa als instruments i processos participatius municipals a través del web municipal, a l’apartat de Govern Obert.

Veure consultes a la ciutadania relatives a l’avaluació dels serveis en aquest enllaç.

Pots descarregar aquí l'Informe de resultats de les enquestes de satisfacció dels serveis municipals 2022 i document de conclusions.

Darrera actualització: 22.02.2024 | 12:19
Darrera actualització: 22.02.2024 | 12:19